Πιστοποιήσεις

ISO 39001:2012

H Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. από τις 26/1/2015 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνές προτύπου ISO 39001:2012.


Λειτουργία κατά ISO 39001:2012

Στα πλαίσια της εφαρμογής του προτύπου αυτού η εταιρεία έχει εκδώσει την Πολιτική Οδικής Ασφάλειας μέσω της οποίας η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

  • Τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις
  • Τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
  • Τη θέσπιση και παρακολούθηση αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης
  • Την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Οδική Ασφάλεια

Εκπαίδευση προσωπικού κατά ISO 39001:2012

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του συστήματος της Οδικής Ασφάλειας κάνοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της επίδοσης του. Απώτερος στόχος της Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. είναι η οδική μεταφορά εμπορευμάτων, με μηδενικά ατυχήματα και μηδενικές συνέπειες στην υγεία όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, εργαζόμενοι εταιρείας, υπεργολάβοι, κοινωνικό σύνολο, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς).

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση του συστήματος, τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του και για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Οδική Ασφάλεια. Κατά την ετήσια ανασκόπηση του Διεθνές Προτύπου ISO 39001:2012, η παρούσα πολιτική τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση του.

ISO 9001:2015

H Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. από τις 14/4/2022 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

Πολιτική Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας

Η Ποιότητα και Οδική Ασφάλεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της “ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.”.

Δέσμευση μας είναι η διαρκής προσπάθεια για την αναγνώριση των απαιτήσεων των πελατών και την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν της απαιτήσεις τους.

Στα πλαίσια αυτά εφαρμόζουμε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και οδικής ασφάλειας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Μέσα από αυτό το σύστημα διαχείρισης επιδιώκουμε την επίτευξη των κάτωθι:

  • Αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 39001:2012.
  • Συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος διαχείρισης, διορθωτικές- ενέργειες, ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και αξιοποίηση ευκαιριών, αναλύσεις στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους πελάτες, διοικητική ανασκόπηση του συστήματος συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας πολιτικής.
  • Την  διάθεση εκ μέρους της διοίκησης όλων εκείνων των αναγκαίων πόρων που στόχο θα έχουν την συνεχόμενη αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ISO 9001:2015 αι ISO 39001:2012.
  • Τον  σεβασμό, εφαρμογή συμμόρφωση της εταιρίας προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κοινοτικές κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Την  συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

 Η πολιτική θα επανεξετάζεται ετησίως, ώστε να είναι διαρκώς κατάλληλη με τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών  (πελάτες, εργαζόμενοι εταιρίας, υπεργολάβοι, κοινωνικό σύνολο).

Η διεύθυνση και τα στελέχη της “ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ”   δεσμεύονται για την συνεχή τήρηση και αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας.

iso9001
iso39001:2012