ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Σύστημα οδικής ασφάλειας ISO 39001:2012

Στις 13/04/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στους χώρους της εταιρείας επιθεώρηση για την εφαρμογή του συστήματος οδικής ασφάλειας ISO 39001:2012 που εφαρμόζει η εταιρεία από το 2015. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης αξιολογήθηκε από ομάδα επιθεώρησης του φορέα TUV HELLAS κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου επιθεώρησης και αξιολόγησης αρχείων και δρομολογίων σε τυχαία δειγματοληψία. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την συνέχιση εφαρμογής του συστήματος οδικής ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.