ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

Στις 14/04/2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015. Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε από τον φορέα TUV HELLAS. . Η Διοίκηση δεσμεύεται για την συνέχιση εφαρμογής του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.