ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αύξηση του αριθμού των πριζών ρευματοδότησης

Η εταιρεία πλέον διαθέτει 30 πρίζες για ρευματοδότηση του αντίστοιχου πλήθους εμπορευματοκιβωτίων ψυγείων.