ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αύξηση ισχύος του δικτύου ρευματοδότησης

Το δίκτυο ρευματοδότησης της εταιρείας αναβαθμίστηκε ξανά μέσω της αύξησης τάσης/ισχύος του υπάρχοντος ηλεκτρολογικού δικτύου με αποτέλεσμα βελτιωμένη παροχή ρευματοδότησης των ψυγείων εμπορευματοκιβωτίων.