ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Ανανέωση πιστοποίησης ISO 39001:2012

Στις 18/05/2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στους χώρους της εταιρείας η δεύτερη επιθεώρηση για την εφαρμογή του συστήματος οδικής ασφάλειας ISO 39001:2012 που εφαρμόζει η εταιρεία από το 2015. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης αξιολογήθηκε από ομάδα επιθεώρησης του φορέα TUV HELLAS κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου επιθεώρησης και αξιολόγησης αρχείων σε τυχαία δειγματοληψία. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την συνέχιση εφαρμογής του συστήματος οδικής ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.