ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αναβάθμιση Συστήματος Ασφαλείας

Η εταιρεία προχώρησε σε αναβάθμιση του συστήματος ασφαλείας των εγκαταστάσεων της. Νέες κάμερες ασφαλείας βελτιωμένης τεχνολογίας  προστέθηκαν  για την καλυτερη επίβλεψη του χώρου εναπόθεσης των  εμπορευματοκιβωτίων (containers).