ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Έκδοση άδειας διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων