Πιστοποιήσεις

ISO 39001:2012

H Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. από τις 26/1/2015 έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνές προτύπου ISO 39001:2012.


Λειτουργία κατά ISO 39001:2012


Στα πλαίσια της εφαρμογής του προτύπου αυτού η εταιρεία έχει εκδώσει την Πολιτική Οδικής Ασφάλειας μέσω της οποίας η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:


  • Τη συμμόρφωση της προς την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κοινοτικές απαιτήσεις
  • Τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
  • Τη θέσπιση και παρακολούθηση αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης
  • Την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Οδική Ασφάλεια


Εκπαίδευση προσωπικού κατά ISO 39001:2012


Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του συστήματος της Οδικής Ασφάλειας κάνοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της επίδοσης του. Απώτερος στόχος της Σιδηρόπουλος Μεταφορική Α.Ε. είναι η οδική μεταφορά εμπορευμάτων, με μηδενικά ατυχήματα και μηδενικές συνέπειες στην υγεία όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, εργαζόμενοι εταιρείας, υπεργολάβοι, κοινωνικό σύνολο, κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς).


Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση του συστήματος, τη συνεχή βελτίωση της επίδοσής του και για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την Οδική Ασφάλεια. Κατά την ετήσια ανασκόπηση του Διεθνές Προτύπου ISO 39001:2012, η παρούσα πολιτική τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση του.


Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ που εδρεύει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» προϋπολογισμού 400 εκατ Ευρώ. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης πιστοποίησης, καθώς και σε branding και ψηφιακή προβολή.
Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.