24/01/2019 Έκδοση άδειας διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων

Χορηγήθηκε στην εταιρεία άδεια διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων αποβλήτων.

..


Copyright © 2017 | topservice.gr. All rights reserved.